Úvod > Co je zážitková pedagogika?
Aktuality

Co je zážitková pedagogika?

prožitek zážitek zkušenost

Zážitková pedagogika je pedagogický směr, který využívá zážitku jako prostředku výchovy a vzdělávání. 

Co je zážitek asi každý intuitivně cítí, avšak pojmenovat to je velmi těžké. Víme, že vzniká při aktivitě jako jakási zkušenost, která se dobře uchovává v paměti, protože při prožívání jsou k zpracování vjemů zapojeny téměř všechny smysly. Prožitek je tím hlubší a intenzivnější, čím je člověk otevřenější. 

Účastník v programech získává zážitky aktivním zapojením do různých činností, nejčastěji her. Ve hře se člověk setkává s různými situacemi, se kterými v běžném životě mnohdy zápasí. Má možnost získat zkušenost, jak v podobných situacích jednat. Výhodou her je, že i velmi náročné programy jsou relativně bezpečné oproti skutečnosti, protože jsou zajišťovány zkušenými instruktory. Navíc hra je omezena v čase a je možné z ní kdykoliv vystoupit. 

Důležité je, že člověk postavený před nějaký problém musí jednat nebo alespoň zaujmout nějaký postoj k dané situaci. Ať výzvu danou úkolem přijme či ne, vždy se dostává do konfrontace s ostatními členy skupiny, kteří poskytují bohatou zpětnou vazbu. Stejně tak má možnost uvědomit si své reakce ve vypjatých situacích, které bývají často nečekaně překvapivé a umožňují mu nahlédnout hlouběji do svého já. 

Klíčovou roli v zážitkových programech má tzv. review, což je zpětný pohled na hru, ve kterém se rozebírá, jak účastníci daný problém řešili, jak jej mohli řešit a poskytuje tak velké množství zpětných vazeb. Tím, že problémy v hrách bývají náročnější než v běžném životě, rozvíjí účastník svoji odolnost, posunuje své hranice bezpečí a získává zdravé sebevědomí. Řešení náročných úkolů umožňuje rozvoj kreativity, týmové spolupráce, komunikativních dovedností, sociálního cítění, a dalších vlastností potřebných v každodenním životě. 

Bohatství, které jedinec získává v podobě zkušenosti se odvíjí od nasazení, které do hry vkládá.

Prožitek
Ve stavu plynutí (hladina flow) je člověk natolik zaměřen na vykonávanou činnost (na bezprostřední prožívání), že ji přiřazuje maximální důležitost. Mezi hlavní myšlenky této teorie se řadí postulování prožitku jakožto obsahu vědomí (proto jsem svoboden od vnějšího nátlaku - např. reklamy či okolí - na můj způsob prožívání), formulace autentického prožívání, tj. skutečnosti, že optimální zážitek je sám sobě cílem, či hodnocení stavu plynutí transformujícího naše já k větší komplexnosti, propracovanosti a ucelenosti. 

Některé z neoddělitelných charakteristik prožitku jsou:
- Komplexnost (charakteristika lidského způsobu existence, odlišující se od možné redukce pouze racionálním uchopením)
- Verbální nepřenositelnost (s větším úspěchem u mýtů a umění než vědy)
- Nedefinovatelnost (nezbytné vlastnosti jazyka se stálým pojmovým aparátem stírají plnost prožitku v definičním vymezení)
- Jedinečnost (jedinečná událost v širším prožitkovém proudu)
- Intencionální zaměření (prožitek je neoddělitelný od svého "obsahu", sounáležitost prožívajícího jedince a prožívané události)

Pro zážitkovou pedagogiku je prožitek vždy pouhým prostředkem, nikoliv cílem. Cílem pro ni zůstává starořecký výchovný ideál, všestranný rozvoj k harmonii směřující osobnosti.
Slovem prožitek bychom rádi akcentovali více aktivitu než pasivitu prožívání a především jeho přítomnostní charakter. Pro okamžik přítomné aktivity (tělesné i myšlenkové) tedy vyhrazujeme slovo PROŽITEK. Jestliže však tento prožitek uplyne do minulosti a my se k němu vracíme (ve vzpomínce, analýze...), můžeme tento modus označit jako ZÁŽITEK a teoretické postižení oboru jako "Zážitkovou pedagogiku". Cílem výchovy prožitkem je získání určité trvalejší podoby prožité události, jejíž výsledky můžeme uplatnit i v jiných situacích. Tuto formu pak můžeme nazývat ZKUŠENOSTÍ (zkušenost nezískáváme pouze přímým prožíváním, naopak, většina zkušeností i poznatků pramení ze sociálního sdílení a komunikace, z přejímání zkušeností druhých). 

(GYMNASION č. 1. 2004 str.13,14,15)

Co ješ to výzva? 
vzrušující prožitek (který jsme zažili i dříve, ale je pro nás stále vzrušující), 

nebo nový zážitek, nebo setkání s nebezpečím (v jeho známé nebo neznámé formě), 

nebo zapojení do něčeho mnohem obtížnějšího, než je pro nás běžné, než jsme dříve svedli, o co se pokusili, 

nebo aktivita, jejíž výsledek je nepředvídatelný, 
nebo když hovoříme o něčem, co v jazyku humanistické výchovy můžeme popsat jako"vedoucí k vyšší seberealizaci", 

nebo když uvažujeme o výzvě ve smyslu fyzické soutěže, a to z popisů šampiónů a vyzývatelů?

Pro některé může výzva znamenat jednoduše přepis starého přísloví: "Bez úsilí a bolesti není žádný zisk". V originále:"No strain, no pain, no gain."

Jednu z nejdůležitějších věcí, kterou si musíme uvědomit, pokud používáme výzvu jako prostředek výchovy je, že výzva, stejně jako krása, je pouze v očích toho, kdo ji zažívá.

Vnímání výzvy je něco jedinečného pro každého jedince. Můžeme dokonce říci, ževnímání výzvy je pro jedince významnější, než výzva samotná.

Zkušenostní učení
Od klasického způsobu vyučování prostřednictvím učebnic se liší bezprostřední zkušeností žáků, které zvyšuje efektivitu jeho působení. 

Učení na základě zážitků a zkušeností je založeno na předpokladu, že se student nejvíce učí aktivní činností.
Na outdoorových kurzech nejsou znalosti žákům předávány jako při "klasickém" vzdělávání. Učení probíhá přirozeným způsobem, tedy řešením situací vyžadujících nové dovednosti a způsoby jednání.

Umístění aktivit do prostředí, které je odlišné od běžného pracovního prostředí jako je školní třída, přinese svobodu pojetí učiva a myšlení zúčastněných, čímž podporuje aktivní interakce mezi studenty a učiteli. 

Na základě prožitých situací účastníci získávají životní zkušenosti, které se nedají vyčíst z žádných knih.

Poznatek získaný sdělením sdělením s ukázkou sdělením, ukázkou a zážitkem
Po třech týdnech si vybaví 70% 72% 85%
Po třech měsících si vybaví 10% 32% 65%

Na kurzu budete s instruktory o svých zážitcích mluvit, dostanete příležitost porovnat svůj zážitek s tím, co se odehrává ve vašem třídním, pracovním kolektivu či  životě.

Díky velmi uvolněné a otevřené atmosféře je možné si o zážitcích promluvit, uvědomit si díky čemu kolektiv uspěl. Je ale také možné vnímat například zárodky konfliktů a problémů, případně se učit je řešit. 

Kurzy jsou výborným způsobem, jak mohou účastníci získat potřebnou zkušenost či znalost praktickým zážitkem.
Účastníci mají možnost se učit aktivně a výrazně se posiluje princip spolupráce mezi nimi.

Programy slouží jako výborný prostředek pro seznámení třídního kolektivu či pracovního týmu.

X

 
 
 
 
 
Kontakt
Za Obzor DDM Kopřivnice
Kpt. Jaroše 1077,
742 21 Kopřivnice
info@zaobzor.cz
Odkazy