Úvod > OUTDOOR CAMP 2020 > PRAVIDLA OUTDOOR CAMPU
Aktuality

PRAVIDLA OUTDOOR CAMPU

PRAVIDLA LETNÍ PRÁZDNINOVÉ AKCE

OUTDOOR CAMP  2020

1)   Pokyny vedoucích jsou pro mne závazné a budu se jimi řídit.

2)    Je zakázáno vzdálit se z prostoru základny letní prázdninové akce bez vědomí a schválení vedoucího tábora.

3)    Budu dodržovat režim dne a denní program 

4)    Mimo určenou dobu nebudu chodit do kuchyně, vím, že jídlo do stanu a chatek nepatří.

5)    Pitnou vodu budu používat jen z určeného zdroje.

6)    S vypůjčenými věcmi, táborovým prostředím a materiálem budu zacházet opatrně. Jakékoliv poškození ihned ohlásím svému vedoucímu.

7)    Bez povolení nevstupuji do cizích stanů, chatek a místností vyhrazených výhradně pro organizátory letní prázdninové akce.

8)    Před budíčkem a po večerce budu ve svém stanu a nebudu se pohybovat po základně.

9)  Budu respektovat noční klid a tím nebudu rušit ostatní účastníky akce.

10)  Budu-li se cítit nemocen nebo zraním-li se, ohlásím to zdravotníkovi.

11)  Při koupání budu do vody odcházet pouze se svou skupinou a při koupání budu dodržovat pokyny svého vedoucího nebo zdravotníka.

12)  Budu se chovat čestně – hádky a rvačky na letní prázdninovou akci nepatří. 

13)  Během programových aktivit nebudu mít MOBILNÍ TELEFON u sebe.

14)  Budu dochvilný při začátcích programových bloků. 

15)  Budu dodržovat osobní hygienu.

16)  Během letní prázdninové akce nebudu užívat návykové látky, psychotropní látky a alkohol.

17)  Bez dovolení nebudu manipulovat s audio a video technikou.

18)  Nebudu se kontaktovat s cizími osobami ani se zvířaty.

19)  Beru na vědomí, že závažné nedodržení táborového řádu může znamenat mé vyloučení z účasti na letní prázdninové akci.  

 
 
 
 
 
Kontakt
Za Obzor DDM Kopřivnice
Kpt. Jaroše 1077,
742 21 Kopřivnice
info@zaobzor.cz
Odkazy